زنجره های تفکر

مرا گاه گاهی
به نا انیدی و کمتر به عمق خود باوری متصل میسازد
حبابهایی که در بدو پیدایش دفن خواهند گردید
و همیشه چنان به فلسفه بودن خیره میشود
که نگاهی از بستر کوه به آبشاری مواج
و آنجا که به عمق بی معنایی خواهد رسید کمکی ناپیدا مرا درک خواهد کرد
تابستان سنه 81