زجر محبوسیت روح در جسم

چه کم نیست زجر محبوسیت روح در جسم
وحزن نا پیدا شدن فلسفه ی موجودیت انسان در کویر زیستن ،
و در مقابل چه حماقتیست نسل امروز انسان را
که ته مانده شرافتش را
در میان هزار کار زار امروز می فروشد به فرش زمین
واف بر دریوزگان بالا دست بالا نشین
که کرور کرور شرافت و انسانیت را می فروشد به تخت حماقت ،
آه ، ای خدای من
چه داد وستد نا برابری
مدرنیتگی در برابر فنا شدن انسانیت
وپا به پای نور به قعر ، سقوط کردن .
هجدهم بهمن سال 85